Reditus er ejendomsinvestering med stort fokus på sikkerhed og afkast

Lad ejendomme være en del af selskabets investeringsportefølje

– og få en optimeret risikospredning

 

lnvestering i boliger er et aktiv, der har en lav kor­relation i forhold til andre investeringsklasser såsom aktier og obligationer. Det vil sige, at ejendomsin­vesteringer er et fornuftigt supplement at have i sin investeringsportefø1je, hvis man ønsker risikospred­ning. Af samme årsag ser man, at de fleste institutionelle investorer som eksempelvis pensionskasser placerer en stigende andel af deres portefølje i ejendomsinvesteringer.

Men der er forskel på ejendomsinvesteringer. Man kan vælge at investere i nybyggede projektejendomme og risikere, at tegnebrætsprojekterne ikke går som planlagt. Eller man kan satse på veletablerede udlejningsejendomme, der allerede har en lang historik med et godt og stabilt afkast. Det er denne type ejendomme, Reditus fokuserer på.

Nybyggede projekt-ejendomme kan have risici

 • Forsinkelser af færdiggørelsesdatoen
 • Byggesjusk med efterfølgende voldgifter
 • Flaskehalse og håndværkermangel
 • Kun garanti på førstegangslejere
 • Problemer med udlejning grundet høj husleje
 • Risiko for mætning af markedet
 • Usikre beregninger af driftsbudget
 • Man satser alt på ét projekt.

Veletablerede ejendomme er mere sikre

 • De har allerede vist deres værd som investering
 • De har overtagelse fra fastsat dato
 • Er fuldt udlejede fra start
 • Mere end 10 års historik der giver 100% transparens i driftsbudgettet
 • Ingen byggesjusk med efterfølgende voldgiftssager
 • Ingen høje huslejer der skaber konjunkturfølsomhed
 • Risiko kan spredes på flere ejendomme

Veletablerede ejendomme er

ideelt til formuebevarelse

Alternativ til aktier og obligationer

Ejendomsinvestering bevæger sig i feltet mellem obligationer og aktier, hvor man får løbende likviditet fra lejeindtægter – lig kuponrenten på obligationer. Men ejendomsinvestering har væsentlig højere forrentning end obligationer. Og er mindre udsat for kraftige kursudsving, som man ofte ser det på aktiemarkedet.

Inflationssikret

Samtlige boliger i Reditus’ ejendomsporteføjle har årlig fast stigning i huslejen svarende til nettoprisindekset. Sammenholdes det med de årlige afdrag på realkreditgælden, driftsoverskuddet og værditilvæksten, bliver Reditus ideel som formuebevarende investering.

Favorabel selskabsskat

– alt efter ejerandel

 

Skattefrit udbytte

Selskabet skal minimum investerer kr. 750.000. Hvis selskabet investerer fra kr. 15.375.000, vil selskabet have minimum 10% ejerskab. Det betyder, at udbytterne kommer skattefrit ind i selskabet.

Øvrige skattemæssige forhold

I vores investorinformation er beskrevet alle forhold vedrørende skat for virksomhedsinvestorer. Det være sig skat vedrørende udlodning af likvidationsprovenu, ejertid, afståelse med videre.

Download investor-information

Få det fulde overblik over en investering i Ejendomsselskabet Reditus A/S. Investorinformationen indeholder alle relevante oplysninger, beregninger af afkast, skat med videre.